סילבוס קורס פרברסיה

הקורס יעסוק, בשאלת התקפות של המושג, במבנה הפרברטי, בטקס הפרברטי המיני בהשלכות הנרחבות של המבנה הפרברטי, על ההתפתחות, העולם הפנימי ובעיית יצוגו בשפה ומעבר לה, העברה והעברה נגדית פרברטית, יצירתיות ופרברסיה, ופרברסיה ללא טקס מיני.

הקורס מציע המשגה קוהרנטית לתופעות השונות המגוונות והסותרות לכאורה בפרברסיה ומציע מפתח לעיסוק נוסף בנושא.


מבנה הקורס

שעור 1.
היכרות. ההיכרות עם הנושא. בעיית ההגדרה

שעור 2
המבנה הפרברטי

שעור 5 – 4
הטקס המיני הפרברטי. הדגמות בסדיזם, מזוכיזם, אקסהיביציוניזם, טרנסבסטיזם.

שעור 6 – 7
היבטים לא מינים של פרברסיה. התפתחות, העולם הפנימי. שאלת היייצוג, השפה, האמת.

שעור 8 – 10
העברה פרברטית, העברה נגדית, טפול

שעור 11
יצירתיות בפרברסיה

שעור 12
פרברסיה ללא טקס מיני.

סיכום
ניתן להתאים את הקורס לצרכים ייחודיים של המשתתפים.

ביבליוגרפיה

 • Freud, S. (1928). Fetishism. Int. J. Psycho-Anal., 9:161-166.

 • פרויד פטישיזם בזיגמונד פרויד. מיניות ואהבה. ע' 195-199 תל אביב 2002

 • Freud, S. (1938). Splitting of the Ego in the Process of Defence. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937-1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 271-278

 • פרויד פצול האני בתהליך ההגנה. בזיגמונד פרויד מיניות ואהבה. ע' 213-216 תל אביב 2002

 • Stoller, Robert, Pornography and Perversion. ch 5 pp 63-91, in Perversion: The Erotic Form of Hatred, Pantheon, New York, (1975)

 • Socarides, C.W. (1974). The Demonified Mother: A Study of Voyeurism and Sexual Sadism. Int. Rev. Psycho-Anal., 1:187-195

 • Socarides, C.W. (1966). On Vengeance—The Desire to "Get Even". J. Amer. Psychoanal. Assn., 14:356-375

 • Gabriel, J. and Beratis, S. (1997). Early Trauma in the Development of Masochism and Depression. Int. Forum Psychoanal., 6:231-236

 • Chasseguet-Smirgel, J. (1983). Perversion and the Universal Law. Int. Rev. Psycho-Anal., 10:293-301

 • Etchegoyen, R.H. (1978). Some Thoughts on Transference Perversion. Int. J. Psycho-Anal., 59:45-53

 • Baker, R. (1994). Psychoanalysis as a Lifeline: A Clinical Study of a Transference Perversion. Int. J. Psycho-Anal., 75:743-753

 • Joseph, B. (1971). A Clinical Contribution to the Analysis of a Perversion. Int. J. Psycho-Anal., 52:441-449

 • Renik, O. (1992). Use of the Analyst as a Fetish. Psychoanal. Q., 61:542-563

 • Stolorow, R.D. (1975). The Narcissistic Function of Masochism (And Sadism). Int. J. Psycho- Anal., 56:441-448

 • אשל ע "שהחזרת בי נשמתי בחמלה: על חמלה (compassion) במצבי ייאוש ומוות בטיפול", שיחות, כ"ד (1) 2009

 • O'Shaughnessy, E. (1990). Can a Liar be Psychoanalysed. Int. J. Psycho-Anal., 71:187-195

 • Bonasia, E. (2001). The Countertransference: Erotic, Erotised and Perverse Int. J. Psycho-Anal., 82:249-262

 • Gabbard, G.O. (1994). Sexual Excitement and Countertransference Love in the Analyst. J. Amer. Psychoanal. Assn., 42:1083-1106

 • Chasseguet-Smirgel, Janine. Aestheticism Creation and Perversion Ch 9 in Creativity and perversion pp 89 – 100. Janine Chasseguet-Smirgel ; foreword by Otto Kernberg. 1st American ed. New York : W.W. Norton, 1984